...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าย้อมคราม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าย้อมคราม ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2562
 ณ บ้านหนองผักตบ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเจริญศิลป์ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย ณ บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 1/2562

 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ กศน.อำเภอดพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและขยายพันธุ์พืช

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและขยายพันธุ์พืช ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562   ณ บ้านนาล้อม  ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริิมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริิมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 14- 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเตี้ยน้อย ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนชมพู ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 25 เมษายน  ถึง 5 พฤษภาคม 2562 ณ วัดโพนทราย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม