...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

ข้อมูลทั่วไป


 ประวัติความเป็นมา
ชาวตำบลนาหัวบ่อ แรกเริ่มเดิมมีชนเผ่าญ้อและเผ่าโส้ ได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เมื่อประมาณ  ๔๐๐ ปีมาแล้ว และได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมหนองน้ำ ลำธาร หนอง บ่อ และลำห้วยทวย ซึ่งเป็นแหล่งทำกินที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงทำให้ชาวบ้านตำบลนาหัวบ่อได้ตั้งถิ่นฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำไร่ทำสวน เมื่อก่อนตำบลนาหัวบ่อขึ้นตรงกับตำบลโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ขอแยกการปกครองออกจากตำบลโพนสวรรค์มาตั้งเป็นตำบลนาหัวบ่อ มีหมู่บ้านในการปกครอง  ๖ หมู่บ้าน คือ
        หมู่ที่    บ้านโพนเพ็ก         ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายคำสี    ต้อนโสกรี
        หมู่ที่    บ้านนาล้อม          ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายเรื่อง    ชินบูรณ์
        หมู่ที่    บ้านนาหัวบ่อ        ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายธงมี    วังสุขี
        หมู่ที่    บ้านหนองผักตบ    ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายพันธ์    โยลัย
        หมู่ที่    บ้านหนองแสง       ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายเสาร์    ศรีหะมุงคุล
        หมู่ที่    บ้านโพนตูม          ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายกันหา   เวียงผาง
ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มเป็น    หมู่บ้าน  คือ
        หมู่ที่  ๗  บ้านหนองบัวแดง   ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายสนธ์    โยลัย
        หมู่ที่    บ้านเจริญศิลป์      ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นางอิ่มใจ    โยลัย
        หมู่ที่    บ้านหนองผักตบ    ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ    นายบุญมี    โยลัย
ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น ๙ หมู่บ้าน  โดยมี นางทัศนี  แสงศิริพงษ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อและมี นายพัฒนา   โยลัย  เป็นกำนันตำบลนาหัวบ่อ

 คำขวัญประจำตำบลนาหัวบ่อ
                     พระธาตุเกตุแก้วศักดิ์สิทธิ์
 ผ้ามุก หมี่ ขิต พื้นเมืองงาม
             เลื่องลือนามข้าวเม่าหอม                    
 ล้อมแดงดงดอกกระเจียว
             พริกเขียว ข้าวเหนียว กระหล่ำ             
 อุดมล้ำธัญญาหาร
             สืบสานวัฒนธรรมโส้ ญ้อ                   
 รวมไทบ่อ เป็นหนึ่งเดียว สภาพทั่วไปของตำบลนาหัวบ่อ

        ที่ตั้ง  ตำบลนาหัวบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพนสวรรค์ ห่างจากอำเภอโพนสวรรค์   ประมาณ ๙ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศตะวันตก ๕๔  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลา ๖๐ นาที ในการเดินทางจากอำเภอโพนสวรรค์ถึงจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๐ 
      อาณาเขตของตำบล
          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    ตำบลนาคำ        อำเภอศรีสงคราม
          ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลโพนจาน     อำเภอโพนสวรรค์
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ตำบลโพนสวรรค์  อำเภอโพนสวรรค์
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ตำบลบ้านค้อ       อำเภอโพนสวรรค์
        เนื้อที่  ตำบลนาหัวบ่อมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔๑,๘๖๐ ไร่ (ประมาณ  ๖๘ ตารางกิโลเมตร)
แบ่งประเภทการใช้ที่ดิน  ดังนี้ 

ลำดับที่

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่  (ไร่)

ร้อยละ
พักอาศัย/สถานที่ราชการ
,๐๐๐
๔.๗๘
เกษตรกรรม
๒๓,๔๒๕
 ๕๕.๙๖
ป่าสงวนแห่งชาติ
๑๕,๓๓๕
๓๖.๖๓
ที่สาธารณะประโยชน์
   ,๑๐๐
    .๖๓
รวม
๔๑,๘๖๐
 ๑๐๐.๐๐
     
       ข้อมูลด้านการพาณิชย์   ดังนี้
           -  ร้านค้า                                              จำนวน    ๒๖    ร้าน        
           -  โรงสีข้าว                                          จำนวน    ๑๖    แห่ง
           ปั๊มน้ำมันแบบหัวจ่าย                        จำนวน           ปั๊ม           
           ปั๊มน้ำมันแบบหลอดแก้ว (มือหมุน)   จำนวน          ปั๊ม
           -  โรงเลื่อย                                           จำนวน          โรง          
           โรงพริกป่น                                        จำนวน          โรง
           ร้านซ่อมรถ                                        จำนวน          ร้าน         
           ร้านเกมส์                                           จำนวน           ร้าน
           -  เสารับสัญญาณโทรศัพท์                  จำนวน           เสา         
           ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                        จำนวน            ตู้
           ร้านขายน้ำมันขวด                            จำนวน            ร้าน
           ร้านซ่อมโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์     จำนวน       ๑     ร้าน

      ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
          -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       แห่ง คือ 
             ๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหัวบ่อ  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๓  คน 
             ๒)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนตูม มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๒  คน
          -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ๑๐๐ %
     ข้อมูลประชากร
          จำนวนหลังคาเรือน    ทั้งสิ้น       ,๖๗๖  ครัวเรือน 
          -   จำนวนประชากร      ทั้งสิ้น       ,๘๑๗    คน  แยกเป็น
                               ชาย         จำนวน        ,๙๔๗ คน  
                               หญิง       จำนวน         ๒,๘๗๐  คน
        
      แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
          -  หมู่ที่ ๑  มี ๑๕๖ หลังคาเรือน   ประชากร ๕๒๘ คน  เป็นชาย ๒๖๙ คน  เป็นหญิง ๒๕๙ คน 
          หมู่ที่ ๒  มี ๒๔๘ หลังคาเรือน   ประชากร ๘๑๓ คน  เป็นชาย ๔๑๐ คน  เป็นหญิง ๔๐๓ คน
          หมู่ที่ ๓  มี ๒๗๒ หลังคาเรือน   ประชากร ๙๑๑ คน  เป็นชาย ๔๕๙ คน  เป็นหญิง ๔๕๒ คน
          หมู่ที่ ๔ มี ๒๑๘ หลังคาเรือน    ประชากร ๘๓๘ คน  เป็นชาย ๔๒๒ คน  เป็นหญิง ๔๑๖ คน
          หมู่ที่ ๕  มี ๑๒๔ หลังคาเรือน   ประชากร ๓๘๕ คน  เป็นชาย ๒๐๑ คน  เป็นหญิง ๑๘๔ คน
          หมู่ที่ ๖  มี ๑๕๐ หลังคาเรือน   ประชากร ๔๖๘ คน  เป็นชาย ๒๕๓ คน  เป็นหญิง ๒๑๕ คน
          หมู่ที่ ๗  มี ๒๔๗ หลังคาเรือน   ประชากร ๙๒๗ คน  เป็นชาย ๔๖๙ คน  เป็นหญิง ๔๕๘ คน
          หมู่ที่ ๘  มี ๑๑๒ หลังคาเรือน   ประชากร ๓๙๓ คน  เป็นชาย ๑๙๔ คน  เป็นหญิง ๑๙๙ คน
          หมู่ที่ ๙  มี ๑๔๙ หลังคาเรือน   ประชากร ๕๕๔ คน  เป็นชาย ๒๗๐ คน  เป็นหญิง ๒๘๔ คน

      สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
          -  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป            ได้รับสวัสดิการ     ๔๕๖   คน   
          ผู้พิการทั้งหมด                     ได้รับสวัสดิการ     ๑๒๘   คน
          -  ผู้ป่วยโรคเอดส์                     ได้รับสวัสดิการ            คน
       ข้อมูลแหล่งน้ำ 
         
-  หนองน้ำ          จำนวน         แห่ง                    -  ลำห้วย      จำนวน       ๒๐    แห่ง
         - ฝาย                 จำนวน          แห่ง                   -  บ่อน้ำตื้น   จำนวน             แห่ง
         - สระน้ำ              จำนวน      ๓๔๘  แห่ง                 ประปา      จำนวน             แห่ง
        - บ่อบาดาล           จำนวน    ๑๕๒ แห่ง


บริบททั่วไปของ  กศน.  ตำบลนาหัวบ่อ


สถานที่ตั้ง
กศน.ตำบลนาหัวบ่อ  ตั้งอยู่ที่  บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  8  ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 
ประวัติความเป็นมา
กศน.ตำบลนาหัวบ่อ  แต่เดิมเป็นสภาตำบลนาหัวบ่อ  และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการก่อสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประมาณปี พ.ศ.2547 จึงได้ย้ายออกไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อในปัจจุบัน  สภาตำบลนาหัวบ่อจึงว่างลง  และเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ของชาวบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ  ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  เป็นสถานที่เลือกตั้งผู้นำชุมชนระดับต่าง ๆ   และทำกิจกรรมเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ฯลฯ
          เมื่อปี พ.ศ.2549  กศน.ตำบลนาหัวบ่อ  จึงได้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์  โดยตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาหัวบ่อ  เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษา กศน.  และเมื่อปี พ.ศ.2553  ได้ทำพิธีเปิดและจัดตั้งเป็น กศน.ตำบลนาหัวบ่อ  โดยนายแพทย์อลงกต  มณีกาจ  มาเป็นประธานในพิธี  และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนมาถึงปัจจุบัน
          โดยปัจจุบัน มี  นายศรรักษ์ โอ้น ครู กศน.ตำบลนาหัวบ่อ  เป็นผู้รับผิดชอบ  และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่  085-0432013
ข้อมูลการให้บริการ
          1.กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2.กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
          3.กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
          4.กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
          5.กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          6.กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
          7.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
          8.กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาแกนนำเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
          9.อื่น ๆ   
อัตรากำลัง
กศน.ตำบลนาหัวบ่อ  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น  3  คน ประกอบด้วย                        ครูอาสาสมัคร  1  คน  หัวหน้า กศน.ตำบล  1  คน ครูผู้สอนคนพิการ  1   คน  ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
วันเดือนปีที่บรรจุ
1.
นายสถาน   สมัญญา
ครูอาสาฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1 กรกฎาคม 2548
2.
นายศรรักษ์ โอ้น
หัวหน้า กศน.ตำบลนาหัวบ่อ
วิทยศาสตรบัณฑิต
2 ธันวาคม 2553
3.
นางพิมพ์พิชชา ยะไชยศรี
ครูผู้สอนคนพิการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 ตุลาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น