...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

ทำเนียบปราชญ์/ภูมิปัญญา 1.

นายแก้ว ชินบูรณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 บ้านนาล้อม ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร,ปราชญ์เพื่อความมั่นคง
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 2.
 
นายวัชรกร มณีรัตน์
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 262 หมู่ 2 บ้านนาล้อม ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้านารม
เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่


3.

นายณัฐวุฒิ ระวัง
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 3 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
       -เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ
       -เป็นอาสาสมัครด้านการเกษตร


 4.

นางเจตสุดา ชินบูรณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 บ้านนาล้อม ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรผสมผสาน เลี้ยงหมู เลี้ยงโค


 5.นายวีระ  ดาบิ้ง
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 302 หมู่ 8 บ้านเจริญศิลป์ ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์


 6. 


นายอมรา โกพล
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 172 หมู่ 7 บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 7.

นายเฉลิมชัย เหลินต้ายซ้าย
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 9 บ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ไผ่กิมซุง ไผ่เศรษฐกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น