...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

คณะกรรมการ กศน.ตำบล


คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
นางทัศนี แสงศิริพงษ์
ประธาน
นายธวัชชัย โยลัย
รองประธาน
นายบุญถึง วรรณสา
กรรมการ
นางแตงอ่อน โยลัย
กรรมการ
นายหนูปัง ไชยแพร
กรรมการ
นายปรียะ เหลินต้ายซ้าย
กรรมการ
นายมีชัย เล้าลอดพ้วย
กรรมการ
นายพัฒนา โยลัย
กรรมการ
นายบรรยง มากอง
กรรมการ
นายลอย ต้อนโสกรี
กรรมการ
นายบันลือศักดิ์ โยลัย
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ โยลัย
กรรมการ
นายเฉลิมชัย เหลินต้ายซ้าย
กรรมการ
นายบันเทิง สุธรรม
กรรมการ
นายประดิษฐ์ มณีรัตน์
กรรมการ
นายธีรพงษ์ ประทุมชัย
กรรมการ
นายปิ่นทอง ทาคิละ
กรรมการ
นายแล้ว บุญเลิศ
กรรมการ
นายสมนึก ขวาชัยวี
กรรมการ
นายสุพัฒน์ โยลัย
กรรมการ
น.ส.อนงค์ลักษณ์ คะพันธุ์
กรรมการ
นายศรรักษ์  โอ้น
กรรมการและเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น