...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 ...

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้ เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจไทโพนสวรรค์ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม