...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาศ 3 – 4 ประจำปี งบประมาณ 2562